Warunki użytkowania

Ostatnia aktualizacja: 5 października 2016 r.

Nasza witryna internetowa

Witamy w witrynie internetowej firmy Align (odtąd „witryna”) prowadzonej przez Align Technology, BV (w dalszej części Warunków korzystania „firma Align” oraz różne zaimki „my”, „nas” itp.). Jesteśmy firmą z siedzibą zarejestrowaną w Amsterdamie (Holandia), o numerze rejestrowym 34207531.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami korzystania z Witryny. Uzyskanie dostępu, korzystanie lub pobranie dowolnych informacji lub materiałów z tej Witryny oznacza zgodę użytkownika na przestrzeganie poniższych warunków (odtąd „Warunki użytkowaniaJeśli użytkownik nie zgadza się z tymi Warunkami, powinien zaprzestać korzystania z Witryny (lub dowolnych materiałów na niej zawartych) oraz uzyskiwania dostępu do niej.

Ważne jest, aby pamiętać, że podczas korzystania z niektórych części tej Witryny korzystanie z niej może podlegać innym zastrzeżeniom dotyczącym własności i informacjom o prawach autorskich. W takim przypadku konieczne będzie zapoznanie się i potwierdzenie akceptacji wszelkich takich powiadomień przed uzyskaniem dostępu do odpowiednich treści. 

Należy pamiętać, że od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze Warunki. Jeśli to zrobimy, opublikujemy zmiany w Witrynie, dlatego prosimy o okresowe przeglądanie Witryny pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu przez nas takich zmian będzie równoznaczne z akceptacją zaktualizowanych Warunków użytkowania. Data u góry tej strony informuje o tym, kiedy niniejsze Warunki użytkowania zostały ostatnio zaktualizowane.   

1. Zastrzeżenie medyczne

Wszystkie treści zawarte w tej Witrynie, w tym treści odnoszące się do schorzeń stomatologicznych i medycznych, produktów i terapii, mają wyłącznie charakter informacyjny. Informacji tych nie należy uznawać za kompletne, a ich przeznaczeniem nie jest zastąpienie wizyty w gabinecie lekarskim lub rozmowy, konsultacji lub porady lekarskiej ani żadnych informacji podanych na lub w dowolnych opakowaniach bądź etykietach produktów.

Informacje uzyskane wskutek korzystania z Witryny nie są wyczerpujące i nie obejmują wszystkich schorzeń, dolegliwości ani ich leczenia. Wszystkie opublikowane treści mają charakter wyłącznie informacyjny, a użytkownik korzysta z nich na własne ryzyko.

Nie należy nigdy zaniedbywać oferowania porady stomatologicznej lub medycznej bądź opóźniać porady medycznej z powodu treści przeczytanych w tej witrynie internetowej. Ponadto informacji zawartych w tej witrynie nie należy wykorzystywać do diagnozowania problemów stomatologicznych bądź zdrowotnych ani przepisywania żadnych leków.

2. Wykorzystanie treści Witryny

Prawa własności intelektualnej do witryny internetowej (w tym między innymi do naszych znaków towarowych) oraz prawa autorskie do całości materiałów przechowywanych, wyświetlanych i udostępnianych w Witrynie należą do nas lub są przez nas użytkowane na podstawie licencji otrzymanej od podmiotów zewnętrznych („Treści”). Wszelkie takie prawa są zastrzeżone przez nas lub naszych licencjodawców.

Użytkownik nie ma pozwolenia na używanie, modyfikowanie, kopiowanie, reprodukowanie, ponowne publikowanie, przekazywanie, przesyłanie, transmitowanie, dystrybuowanie, sprzedawanie, licencjonowanie, wynajmowanie, publiczne eksponowanie lub odtwarzanie, edytowanie, adaptowanie lub tworzenie dzieł pochodnych w jakikolwiek sposób, jakichkolwiek Treści lub innych części Witryny internetowej bez naszego pisemnego pozwolenia.

Ponadto nie udzielamy użytkownikowi pozwolenia na korzystanie z witryny internetowej lub uzyskiwanie dostępu do witryny internetowej bądź jakichkolwiek treści w celach komercyjnych.

Pomimo tych zastrzeżeń użytkownik może wyświetlać, wykorzystywać, pobierać i drukować wybrane części witryny internetowej wyłącznie dla własnych prywatnych, niekomercyjnych, informacyjnych potrzeb pod warunkiem, że nie opublikuje ponownie treści oraz zachowa bez zmian i nie zasłoni, nie zmodyfikuje ani nie zniszczy żadnych oznaczeń praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych, atrybutów, patentów i innych informacji o prawach własności.

3. Postępowanie użytkownika

Należy pamiętać, że użytkownik ponosi odpowiedzialność za wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania dostępu do naszej Witryny internetowej, w tym zapewnienie wystarczającego sprzętu i łączności internetowej, aby umożliwić urządzeniu dostęp do Witryny. Użytkownik jest również odpowiedzialny za upewnienie się, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do naszej Witryny internetowej za pośrednictwem jego połączenia internetowego, są świadome niniejszych Warunków użytkowania oraz wszelkich innych obowiązujących warunków, o których powiadomiono użytkownika, oraz że osoby takie przestrzegają ich.

Podczas korzystania z Witryny internetowej użytkownik zobowiązuje się:


4. Informacje zwrotne

Dowolne informacje zwrotne, dane, sugestie, zgłoszenia lub materiały przesyłane przez użytkownika za pośrednictwem tej Witryny internetowej lub powiązane z nią („Zgłoszenie”) będą uważane przez firmę Align za nie-poufne, o ile użytkownik nie poinformuje nas, że jest inaczej. Poprzez udostępnienie firmie Align takiego zgłoszenia użytkownik wyraża zgodę na to, że firma Align będzie posiadać prawo jego kopiowania, publikowania i wykorzystywania bezpłatnie i bez obowiązku przypisywania zgłoszenia do użytkownika. 

Użytkownik udziela nam również prawa do tworzenia, wyświetlania i rozpowszechniania wszelkich praw autorskich i innych praw własności intelektualnej do Zgłoszeń lub na ich podstawie. Firma Align może swobodnie wykorzystywać lub rozpowszechniać takie Zgłoszenia bez ograniczeń w dowolnym celu. Zgłoszenia nie mogą zawierać żadnych informacji poufnych dotyczących pacjenta lub lekarza.

5. Modyfikacje, zawieszenie i zakończenie działania Witryny internetowej

Należy zwrócić uwagę, że możemy zmodyfikować, zawiesić lub zakończyć działanie Witryny internetowej lub dowolnej jej części według własnego uznania. Na przykład możemy zakończyć działanie Witryny dla wszystkich użytkowników w przypadku zaprzestania świadczenia usług i udostępniania produktów Invisalign w regionie użytkownika albo zawiesić możliwość dostępu do witryny internetowej przez użytkownika w następstwie naruszenia przez niego niniejszych Warunków.

Możemy również aktualizować Witrynę i zmieniać jej treść w dowolnym momencie. Pomimo podejmowania przez nas uzasadnionych wysiłków w celu aktualizowania informacji zawartych w Witrynie internetowej, należy pamiętać, że wszelkie treści w naszej Witrynie mogą być w pewnym momencie nieaktualne, a firma Align nie jest zobowiązana do ich aktualizowania.

Możemy także przerwać normalne działanie witryny internetowej lub dowolnej jej części w związku z wymaganymi rutynowymi lub nierutynowymi czynnościami konserwacyjnymi albo w celu poprawienia błędów bądź wprowadzenia innych zmian.

Nie gwarantujemy także, że witryna internetowa bądź dowolne z zamieszczonych w niej treści będą wolne od błędów lub pominięć oraz nie udzielamy żadnych gwarancji, warunków, obietnic ani zapewnień (zwane łącznie „obietnicami”), wyraźnych lub dorozumianych, że zawartość Witryny jest dokładna, kompletna lub aktualna. 

6. Inne witryny internetowe i zasoby

Należy pamiętać, że Witryna internetowa może zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich, w tym witryn mediów społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter. Łącza te są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika i nie oznaczają, że popieramy takie strony internetowe osób trzecich lub jakiekolwiek konto w mediach społecznościowych, które powiązujemy. Ponieważ nie mamy bezpośredniej kontroli nad takimi witrynami i zasobami, nie ponosimy odpowiedzialności za ich dostępność ani za jakiekolwiek treści, reklamy, produkty lub inne materiały znajdujące się w takich witrynach lub zasobach lub z nich dostępne. Nie dokonujemy również przeglądu takich witryn internetowych osób trzecich, dlatego należy pamiętać, że:

Użytkownikowi nie wolno stosować ramkowania, linkowania ani linkowania głębokiego w celu połączenia Witryny internetowej z jakąkolwiek inną witryną internetową bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Każda taka zgoda będzie podlegać pewnym warunkom. Jeśli chcesz stosować ramkowanie bądź skonfigurować link lub link głęboki do naszej witryny internetowej, prosimy o kontakt (privacy@aligntech.com)

7. Prywatność i pliki cookie

Nasza polityka prywatności (dostępna pod adresem http://www.invisalign.co.uk/en/Sub/Pages/privacy.aspx) („Polityka prywatności”) wyjaśnia nasze zasady dotyczące gromadzenia, wykorzystywania, przesyłania i przetwarzania Twoich danych osobowych dostarczonych przez użytkownika lub zebranych od niego za pośrednictwem Witryny internetowej (w tym sposobu korzystania z plików cookie). Przed skorzystaniem ze Strony internetowej należy zapoznać się z Polityką Prywatności; podobnie jak niniejsze Warunki Użytkowania, Polityka Prywatności może zostać przez nas zmieniona w dowolnym momencie.

8. Zastrzeżenie

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby prowadzić Witrynę internetową o wartości informacyjnej, którą użytkownik będzie z przyjemnością przeglądać, o ile wyraźnie nie postanowiliśmy inaczej w niniejszych Warunkach użytkowania, Witryna internetowa jest udostępniana „tak jak jest”. Oznacza to, że nie ponosimy wobec użytkownika żadnej odpowiedzialności z tego tytułu (z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej). Dlatego to użytkownika, a nie naszym obowiązkiem jest upewnienie się, że Witryna internetowa jest odpowiednia do zamierzonych celów podczas korzystania z niej. 

Uwzględniając powyższe, nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za odpowiedniość bądź przydatność witryny internetowej w zakresie zaspokajania potrzeb użytkownika oraz wyłączamy wszystkie wyraźne bądź dorozumiane obietnice, a w tym między innymi:

Należy pamiętać, że istnieją pewne dorozumiane obietnice (często nazywane „gwarancjami”), których zgodnie z prawem nie możemy wykluczyć. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat i zasięgnąć porady na temat swoich praw, należy pamiętać, że są one dostępne w bezpłatnych lokalnych centrach porad konsumenckich w kraju zamieszkania użytkownika. Na przykład, jeżeli użytkownik mieszka w Anglii, może skontaktować się z Biurem Porad Obywatelskich, aby uzyskać więcej informacji i wskazówek.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

Żaden zapis niniejszych Warunków korzystania nie zmierza do wyłączenia bądź ograniczenia naszej odpowiedzialności za zgon bądź obrażenia wynikające z naszego zaniedbania, czy też za świadome wprowadzenie w błąd bądź rażące zaniedbanie, ani innego rodzaju odpowiedzialności, której nie można wyłączyć bądź ograniczyć zgodnie z prawem.

Firma Align nie będzie odpowiadać wobec użytkownika za żadne straty lub szkody wywołane przez wirusa, atak typu distributed denial-of-service attack (rozproszona odmowa usługi) lub inne technologicznie szkodliwe materiały, które mogą zarazić urządzenia komputerowe użytkownika, programy komputerowe, dane lub inne materiały zastrzeżone w związku z korzystaniem przez użytkownika z naszej witryny internetowej lub dowolnej powiązanej z nią witryny.

Użytkownik przyjmuje także do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Witryna internetowa jest uzależniona od właściwego i sprawnego działania Internetu i innych urządzeń i usług podmiotów zewnętrznych (łącznie z urządzeniem lub przeglądarką użytkownika) oraz że nie gwarantujemy ich działania i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te elementy.

Jeśli użytkownik jest konsumentem i korzysta z tej Witryny, powinien pamiętać, że udostępniamy naszą Witrynę wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Użytkownik nie może wykorzystywać naszej Witryny internetowej w żadnych celach komercyjnych ani biznesowych, a firma Align nie przyjmie odpowiedzialności wobec użytkownika za żadne szczególne, pośrednie, mające charakter karny lub wtórne straty ani szkody bądź jakąkolwiek utratę danych, zysków, przychodów, możliwości biznesowych lub wartości firmy.

10. Nasze prawa

Możemy przekazywać nasze prawa i zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków korzystania innej organizacji, jednak pozostanie to bez wpływu na prawa użytkownika lub nasze zobowiązania opisane w niniejszych Warunkach korzystania.

Jeśli zaniechamy domagania się od użytkownika wypełnienia dowolnych zobowiązań użytkownika wynikających z niniejszych Warunków korzystania lub jeśli nie będziemy egzekwować swoich praw od użytkownika lub opóźnimy takie działania, nie będzie to oznaczać, że zrezygnowaliśmy z naszego prawa do ścigania takiego zaniechania wobec użytkownika, ani że użytkownik nie musi przestrzegać tych zobowiązań. Jeśli zdecydujemy się zaniechać skorzystania z naszego prawa do ścigania złamania niniejszych Warunków użytkowania, oznajmimy to w formie pisemnej.

Celem niniejszych Warunków użytkowania nie jest przekazanie praw żadnym podmiotom poza użytkownikiem i firmą Align.

11. Spory prawne

Wszelkie spory związane z niniejszymi Warunkami będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii. Jeśli użytkownik zdecyduje się wszcząć postępowanie w związku z niniejszymi Warunkami użytkowania, może mieć prawo do wniesienia ich w swoim języku i do lokalnych sądów. Lokalna organizacja zajmująca się doradztwem konsumenckim będzie mogła doradzić użytkownikowi w sprawie przysługujących mu praw.

Każdy paragraf niniejszych Warunków użytkowania jest stosowany odrębnie. Oznacza to, że jeśli którykolwiek z nich zostanie uznany przez dowolny sąd lub odpowiedni organ za niezgodny z prawem bądź niewykonalny, pozostałe pozostaną w mocy.

12. Kontakt z nami

 Jeśli użytkownik uzna, że jego prawa autorskie (lub inne prawa własności intelektualnej) zostały naruszone w Witrynie internetowej lub że znajdują się w niej dowolne treści jego zdaniem nielegalne lub naruszające prawa użytkownika bądź podmiotów zewnętrznych, powinien skontaktować się z nami, pisząc na adres (privacy@aligntech.com)

Wszystkie inne pytania lub skargi dotyczące niniejszych Warunków użytkowania lub Witryny internetowej należy kierować na adres (privacy@aligntech.com) lub na adres Arlandaweg 161, 1043 HS Amsterdam, Holandia.

Copyright © Align Technology, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Invisalign i logo Invisalign są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Align Technology, Inc.

Czy chcesz odmienić swoją praktykę i wrażenia pacjentów? 


Dołącz do nas