Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2018 r.

Poprzednia wersja: 5 października 2016

WSTĘP

Firma Align Technology, Inc. oraz podmioty z nią powiązane (dalej „firma Align” oraz zaimki „my”, „nasz”, „nas” itp.) zobowiązują się chronić dane użytkownika (w tym Oświadczeniu o ochronie prywatności termin „dane” dotyczy informacji, które można powiązać z daną osobą, nazywanych danymi osobowymi, które przekazuje użytkownik lub my zbieramy na temat lub od użytkownika za pośrednictwem naszych stron internetowych).

Spółka Align projektuje, wytwarza i wprowadza na rynek system Invisalign® i wewnątrzustne skanery iTero,® a także usługi OrthoCAD oraz aplikację My Invisalign Smile, która umożliwia użytkownikom śledzenie i udostępnianie postępów leczenia Invisalign poprzez przekazywanie obrazów, udostępnianie historii, tworzenie przypomnień o wizytach lekarskich oraz otrzymywanie powiadomień (dalej „Aplikacja”). Poniżej opisano sposób, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane zbierane w naszych witrynach internetowych i za pomocą naszej aplikacji (dalej „Witryny”).

Ogólnie rzecz biorąc, użytkownik może odwiedzać nasze Witryny bez informowania nas o tym, kim jest, ani ujawniania jakichkolwiek danych osobowych o sobie. Zdarzają się jednak sytuacje, w których możemy uzyskać od niego informacje dotyczące jego samego lub kogoś, kogo zna, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail lub adres domowy. Naszym zamiarem jest poinformowanie go, zanim zbierzemy takie dane osobowe od użytkownika w Internecie i uzyskanie użytkownika na przetwarzanie takich informacji, jeśli jest to wymagane.

Korzystanie z naszych witryn oznacza zgodę użytkownika na gromadzenie, wykorzystywanie, udostępnianie, przekazywanie i przetwarzanie przez nas danych osobowych zgodnie z zapisami niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Gromadzone przez nas dane użytkowników
Co robimy z gromadzonymi danymi?
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Pliki cookie i reklamy
Prywatność dzieci
Linki do innych witryn
Marketing i brak zgody na kontakt
Media społecznościowe
Przekazywanie danych za granicę
Bezpieczeństwo
Prawa użytkowników
Aktualizacje
Skontaktuj się z nami

Gromadzone przez nas dane użytkowników

Gromadzimy następujące rodzaje danych osobowych i danych wrażliwych dotyczących klientów, pacjentów (byłych, potencjalnych i obecnych), rodziców/opiekunów pacjentów, lekarzy i użytkowników odwiedzających witryny internetowe, którzy rejestrują swoje członkostwo w naszych witrynach internetowych lub za pośrednictwem formularzy online, bądź podczas pobierania i uruchamiania aplikacji przez użytkownika, na przykład kiedy rejestruje się on w celu otrzymywania od nas powiadomień o nowych informacjach lub w celu poddania się ocenie uśmiechu.

Informacje, które pomagają nam świadczyć usługi lecznicze, takie jak wiek, płeć i informacje zdrowotne. Użytkownik jest informowany o takich celach gromadzenia informacji, gdy prosimy go o wyrażenie zgody na gromadzenie danych osobowych lub wrażliwych. Gromadzimy wyłącznie dane absolutnie konieczne do realizacji tych celów.

Jeśli w naszych witrynach gromadzimy informacje na temat stanu zdrowia lub innego rodzaju dane wrażliwe, użytkownik jest zawsze proszony o udzielenie wyraźnej zgody.

Ponadto gromadzimy też informacje o wykorzystaniu naszych witryn internetowych przez użytkownika zgodnie z opisem w punkcie „Pliki cookie i reklamy” poniżej.

Niekiedy użytkownik może zdecydować o udostępnieniu nam danych osobowych innych osób, aby na przykład umożliwić nam kontakt z tymi osobami i przekazanie im informacji o naszej ofercie. Możesz udostępnić nam ich dane osobowe wyłącznie po uzyskaniu ich zgody.

Powrót do góry

Co robimy z gromadzonymi danymi?

Dane osobowe, gromadzone przez nas w związku z korzystaniem z naszych witryn internetowych przez użytkownika lub udostępniane nam przez użytkownika, mogą być wykorzystywane do:

Nasza podstawa prawna gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych powyżej będzie zależeć od danych osobowych i konkretnego kontekstu, w jakim je zbieramy. W przypadku gdy zawarliśmy z Tobą umowę, na przykład w celu dostarczenia Ci naszych towarów i usług Invisalign, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji tej umowy. W innych okolicznościach możemy przetwarzać Twoje dane w uzasadnionych interesach biznesowych Align, takich jak marketing lub ulepszanie naszych produktów i usług, pod warunkiem, że te interesy nie są podrzędne w stosunku do Twoich praw. W momencie zbierania danych wyjaśnimy Ci, jakie są nasze uzasadnione interesy.

Wykorzystujemy wiele źródeł danych (online, zamówienia, konsumenci, itp.), aby uzyskać pełny obraz naszych produktów i działań marketingowych. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do naszych działań i nie są przez nas udostępniane innym podmiotom do wykorzystania w celach niezwiązanych z ich współpracą z nami.

Jeśli prosimy użytkownika o udostępnienie danych osobowych celem spełnienia wymagań przepisów lub wykonania umowy zawartej z nim, informujemy o tym wyraźnie w odpowiednim czasie oraz wskazujemy, czy udostępnienie danych osobowych jest obowiązkowe, czy nie (podając także możliwe konsekwencje nieudostępnienia danych osobowych).

Powrót do góry

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Współpracujemy z innymi firmami, które pomagają nam w naszych działaniach marketingowych, komunikacyjnych, przechowywaniu i sprzedaży, i możemy udostępniać im informacje o Tobie w tych celach. Partnerzy ci nie mogą wykorzystywać Twoich informacji do celów innych niż współpraca z firmą Align. Listę naszych obecnych usługodawców można uzyskać kontaktując się z (privacy@aligntech.com):

Możemy też udostępniać dane użytkownika innym podmiotom z grupy Align dla realizacji celów opisanych w ustępie „Co robimy z gromadzonymi danymi?”. Listę firm należących do naszej grupy można uzyskać, kontaktując się z (privacy@aligntech.com).

Wszystkie gromadzone przez nas dane, łącznie z danymi osobowymi, mogą zostać ujawnione w ramach fuzji, przejęcia, finansowania dłużnego, sprzedaży aktywów firmy lub podobnej transakcji oraz w przypadku niewypłacalności, upadłości lub ustanowienia syndyka, w ramach których dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim jako część naszych aktywów.

Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika, jeśli uznamy, że takie postępowanie jest wymagane prawem lub konieczne w celu zapewnienia ochrony naszej własności lub innych praw (między innymi w celu egzekwowania naszych umów lub praw własności innych podmiotów).

Możemy także udostępniać dane użytkownika, jeśli on sam wyrazi na to zgodę.

Powrót do góry

Jak długo przechowujemy dane użytkowników?

Dane osobowe przechowujemy do chwili ustania ciągłej uzasadnionej potrzeby biznesowej (na przykład w celu udostępniania użytkownikowi produktów i usług Invisalign lub aby zachować zgodność z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, podatkowymi lub księgowymi).

Gdy ciągła uzasadniona potrzeba biznesowa przetwarzania danych osobowych użytkownika ustanie, dane zostaną usunięte lub zanonimizowane, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład ze względu na przechowywanie danych osobowych użytkownika w archiwach kopii zapasowych), dane osobowe będą bezpiecznie przechowywane i wyłączone z dalszego przetwarzania do chwili uzyskania możliwości ich usunięcia.

Powrót do góry

Pliki cookie i reklamy

Kiedy korzystasz z naszej Witryny, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje z Twojego urządzenia. W niektórych krajach, na przykład w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, informacje takie mogą być uznawane za dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

W szczególności zbierane automatycznie informacje mogą obejmować adres IP użytkownika, typ urządzenia, niepowtarzalne numery identyfikacyjne urządzenia, typ przeglądarki, ogólne dane o położeniu geograficznym (na przykład na poziomie kraju lub miejscowości) oraz inne dane techniczne. Możemy również gromadzić informacje o tym, w jaki sposób Twoje urządzenie wchodziło w interakcję z naszą Witryną, w tym ze stronami, które odwiedziłeś, lub z linkami, które kliknąłeś.

Gromadzenie tych informacji umożliwia nam lepsze poznanie użytkowników naszej witryny internetowej, ich pochodzenia oraz tego, jakie treści naszej witryny są dla nich interesujące. Informacje te wykorzystujemy do naszych wewnętrznych analiz, aby poprawiać jakość i odpowiedniość naszej Witryny dla odwiedzających.

Niektóre z tych informacji mogą być gromadzone przy pomocy plików cookie i podobnych technologii śledzenia. Więcej na ten temat przeczytasz w części Pliki cookie i reklamy gdzie podano więcej informacji

Powrót do góry

Prywatność dzieci

W Align nie zamierzamy zbierać żadnych informacji od dzieci poniżej trzynastego (13) roku życia, chyba że informacje te są zbierane od rodzica lub opiekuna. Chociaż nie możemy uniemożliwić dziecku dostępu do Witryn, nie gromadzimy żadnych danych osobowych bez wyraźnego określenia, że osoba dostarczająca informacje musi mieć co najmniej 13 lat. Jeśli masz pytania dotyczące naszych Witryn zbierających informacje od dzieci, skontaktuj się z nami pod adresem Privacy@aligntech.com.

Pamiętaj, że wspomniany powyżej próg wiekowy może się różnić w zależności od obowiązujących wymogów prawnych w Twoim kraju. W takim przypadku wskażemy to odpowiednio w momencie pobierania informacji.

Powrót do góry

Linki do innych witryn

Nasze Witryny mogą zawierać łącza do innych witryn, które służą jedynie wygodzie użytkowania. Firma Align nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani zawartość takich innych witryn internetowych, a włączenie linków nie oznacza, że autoryzujemy informacje na danej stronie lub popieramy daną firmę. Oznacza to, że jeśli łączysz się z inną witryną za pośrednictwem naszych Witryn, nie ponosimy odpowiedzialności i nie możemy kontrolować, co robią one z Twoimi informacjami.

Ponadto możesz mieć możliwość udostępniania swoich informacji innym stronom internetowym, takim jak serwisy społecznościowe. Możemy udostępnić wygodny link, który pozwoli Ci to łatwo zrobić, ale nie ponosimy odpowiedzialności i nie możemy kontrolować ich witryny internetowej ani Twoich postów/udostępniania. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i praktykami gromadzenia informacji tych innych witryn internetowych i serwisów społecznościowych.

Powrót do góry

Marketing i brak zgody na kontakt

Możemy niekiedy przesyłać informacje o naszej firmie użytkownikowi, który wyraził na to zgodę (jeśli jest ona wymagana).

Align zapewnia możliwość zażądania zaprzestania otrzymywania wiadomości elektronicznych od Align lub naszych partnerów poprzez wycofanie zgody. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, poinformuj nas, kiedy zbieramy Twoje dane lub napisz do nas w dowolnym momencie na adres remove@aligntech.com, pamiętając, że w wiadomości należy podać swój kraj. Możesz również skorzystać z wygodnej funkcji rezygnacji z subskrypcji dołączonej do wiadomości e-mail. Daj nam wystarczająco dużo czasu na przetworzenie Twojej prośby.

Zwracamy uwagę, że takie wycofanie zgody nie ma zastosowania do koniecznych komunikatów, takich jak odpowiedź na zapytanie, i zostanie anulowane, gdy użytkownik zwróci się do nas o informacje w późniejszym terminie, na przykład rejestrując się w celu otrzymywania od nas powiadomień o nowościach.

Powrót do góry

Media społecznościowe

Treści generowane przez użytkowników. Jeśli jesteś użytkownikiem Facebooka, Twittera lub innych serwisów społecznościowych z ustawieniami konta publicznego i używasz hashtagów stosowanych w jednej z naszych kampanii publicznych, np. #unbraceyoursmile, lub używając nazwy naszego produktu, np. #invisalign, #invisalignteen, lub #invisalignTalk, będziemy mogli pobierać Twoje recenzje naszych produktów z serwisów społecznościowych i publikować je na naszych Stronach. Dzieje się tak, abyśmy mogli podzielić się Twoimi opiniami na temat naszych produktów z odwiedzającymi nasze Witryny. Przed opublikowaniem na naszych Stronach Twoje komentarze zostaną przez nas sprawdzone. Nie używaj tych hashtagów, jeśli nie chcesz, aby Twoje recenzje były udostępniane w naszych Witrynach.

Publikując lub w inny sposób udostępniając dowolne Treści na publicznej platformie mediów społecznościowych na temat korzystania z Invisalign i odpowiadając „tak”, jeśli poprosimy Cię o zgodę na ponowne opublikowanie treści na naszych kanałach, takich jak Facebook (http://facebook.com/invisalign), Pinterest (http://pinterest.com/Invisalign), Google+ (http://google.com/+Invisalign), YouTube (http://youtube.com/invisalign & http://youtube.com/invisalignteen), Twitter (http://twitter.com/invisalign), Instagram (http://instagram.com/invisalign & http://instagram.com/invisalignteen), Tumblr (http://invisalignteen.tumblr.com/) i innych, oświadczasz i gwarantujesz, że masz trzynaście (13) lub więcej lat i zgadzasz się na warunki wymienione na naszej stronie w tych witrynach.

Jeśli o treściach wygenerowanych przez użytkownika w wieku poniżej trzynastu (13) lat dowie się rodzic, opiekun lub dowolna inna osoba, należy powiadomić nas, pisząc na adres InvisalignTakedown@GoldPR.com.

Powrót do góry

Przekazywanie danych za granicę

Firma Align działa na całym świecie i dlatego możemy przekazywać Twoje dane osobowe do innych krajów, w których Align prowadzi działalność, w tym do krajów innych niż Twój kraj zamieszkania. Twoje dane osobowe mogą być również przechowywane na naszych serwerach znajdujących się poza Twoim krajem zamieszkania. Będziemy jednak nadal chronić Twoje dane zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności i naszymi wiążącymi regułami korporacyjnymi.

Oprócz zobowiązania wynikającego z niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności firma Align wdrożyła wiążące reguły korporacyjne (BCR), które określają jej podejście do ochrony danych osobowych i zarządzania nimi na całym świecie. Nasze wiążące reguły korporacyjne są dostępne pod linkiem podanym w poprzednim paragrafie.

Jeśli przekazujemy dane użytkownika naszym usługodawcom i partnerom spoza EOG, robimy to na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską (wiążące reguły korporacyjne Grupy Align) lub na podstawie programu ochrony prywatności (Privacy Shield).

Powrót do góry

Bezpieczeństwo

Nasze Witryny wyposażone są w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed zniszczeniem, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do informacji pozostających pod naszą kontrolą. Nasze portale internetowe, takie jak Invisalign Doctor Site, bezpiecznie przesyłają informacje o pacjentach (w tym wszelkie dane osobowe) za pośrednictwem protokołu HTTPS. Portale te wymagają kont klientów i nie są dostępne dla ogółu odwiedzających.

Powrót do góry

Prawa użytkowników

Jeśli użytkownik ma uprawnienia w zakresie ujawniania, poprawiania, usuwania lub uzyskiwania dostępu (zgodnie z obowiązującym prawem), powinien się z nami kontaktować, pisząc na niżej podany adres pocztowy lub adres e-mail.

Na przykład w Kalifornii można raz w roku kalendarzowym zażądać listy przypadków przekazania przez nas danych podmiotom zewnętrznym do wykorzystania w marketingu bezpośrednim. Nie sprzedajemy ani nie użyczamy danych osobowych innym firmom dla ich bezpośrednich celów marketingowych.

W związku z podmiotami grupy Align w Europie użytkownicy mogą się kontaktować z nami w sprawach dotyczących swoich praw w zakresie:

W Singapurze można z reguły zażądać od nas udostępnienia informacji na temat sposobów wykorzystania lub ujawniania danych osobowych użytkownika będących w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą w ciągu roku przed datą takiego żądania. Każde żądanie dostępu może podlegać opłacie, która odpowiada ponoszonym przez nas kosztom udostępnienia Ci szczegółów dotyczących Twoich danych osobowych, które posiadamy, i poinformujemy się o wysokości tej opłaty po otrzymaniu od Ciebie żądania dostępu do danych.

To są jedynie przykłady, a konkretne prawa użytkownika mogły się wśród nich nie znaleźć.

Powrót do góry

Aktualizacje

Od czasu do czasu możemy aktualizować to oświadczenie. Kiedy to zrobimy, podamy datę ostatniej aktualizacji na początku oświadczenia. Powiadomienie o takiej aktualizacji lub modyfikacji zostanie przekazane na naszych Stronach lub bezpośrednio do Ciebie, jeśli jest to wymagane przez prawo. Zachęcamy do okresowego przeglądania tego oświadczenia, aby być na bieżąco z tym, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe. Jeśli nie zgadzasz się na te zmiany, nie kontynuuj korzystania z Witryn.

Powrót do góry

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wszystkie pytania dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, zasad obowiązujących w naszych witrynach internetowych, danych lub praw użytkownika dotyczących jego danych bądź relacji z naszymi witrynami internetowymi należy kierować na adres:

Siedziba główna

Align Technology, Inc.
Attention: Privacy Office
2560 Orchard Parkway
San Jose, CA 95131
Privacy@aligntech.com

Siedziba w UE

Align Technology Switzerland GmbH
Attention: Privacy Office
Suurstoffi 22
6343 Rotkreuz
Szwajcaria
Privacy@aligntech.com

Można się też kontaktować z lokalnymi podmiotami firmy Align odpowiedzialnymi za wykorzystanie danych użytkownika. Szczegóły są dostępne tutaj.

Czy chcesz odmienić swoją praktykę i wrażenia pacjentów? 


Dołącz do nas